معرفی محصولات و خدمات

این سرویس به شما امکان می هد تا محصولات و خدمات سازمان را براساس نوع خدمات سرویس دسته بندی کنید. همچنین این سرویس به شما امکان می دهد تا معرفی محصولات را با هر قالبی که مورد نیاز شما ست نمایش دهید.
 قابلیت و امکانات
  • امکان افزودن طبقه بندی برای محصو لات و خدمات
  • امکان قالب برای نمایش محصولات و خدمات
  • ایجاد حقوقی دسترسی برای کاربران
  • امکان افزودن تصویر و لوگو برا ی محصول
  • امکان افزودن فایل کاتالوگ برای محصول و یا خدمات