واحد تولید فنی

واحد تولید فنی

در این بخش امکان ثبت گزارش شورای دکور، ثبت آفیش تولید، ثبت گزارش منشی صحنه و ثبت پرداخت به عوامل تولید وجود دارد. امکان دسترسی سریع به مکاتبات این برنامه و مشاهده اطلاعات کامل برنامه نیز وجود دارد.

در بخش ثبت گزارش شورای دکور ، امکان ثبت اطلاعات وجود دارد.

در بخش ثبت آفیش تولید ، امکان ثبت آفیش‌های برنامه شاما تاریخ آفیش، استودیو، واحد سایر و عوامل تولید و ...  به مراه ساعت آفیش وجود دارد.

در بخش ثبت گزارش منشی صحنه، امکان ثبت گزارش منشی صحنه شامل عوامل تولید، عوامل تهیه، عوامل فنی، تولید و اشکالات توسط منشی صحنه وجود دارد.

در بخش ثبت پرداخت به عوامل تولید، بر اساس آفیش‌های انجام شده، امکان تایید و ارسالاطلاعات برآورد عوامل به مالی وجود دارد. اطلاعات پایه هزینه عوامل از قبل در بخش اطلاعات پایه ثبت شده است و توسط مدیر تولید فنی،‌امکان افزایش یا کاهش دارد. همچنین هزینه کلی تولید بر اساس برآورد انجام شده کنترل می‌شود و به کاربر نمایش داده می‌شود، امکان ثبت هزینه بیش از هزینه عوامل تولید در برآورد وجود ندارد.