بخش اطلاعات و برنامه ریزی

بخش اطلاعات و برنامه‌ریزی

در این بخش امکان ثبت وضعیت برآورد یا ارزیابی، ثبت پیش برآورد، ثبت برآورد و ثبت ارزیابی وجود دارد. امکان دسترسی سریع به مکاتبات این برنامه و مشاهده اطلاعات کامل برنامه نیز وجود دارد.

در بخش ثبت وضعیت برآورد امکان ثبت وضعیت‌های زیر وجود دارد:

دریافت مجوز و عدم ارائه پیش برآورد، ارائه پیش برآورد، درحال کارشناسی پیش برآورد، درنوبت جلسه برآورد، صدور صورتجلسه و دفترچه برآورد، تایید مدیر شبکه، ارسال به امور مالی

در بخش ثبت وضعیت برای ارزیابی امکان ثبت وضعیت‌های زیر وجود دارد:

مدارک رسید آرشیو ، مدارک گواهی پخش، تکمیل مدارک ارزیابی، در حال کارشناسی، در نوبت جلسه ارزیابی، صدور صورتجلسه ارزیابی، تایید مدیر شبکه، ارسال به امور مالی

در بخش پیش برآورد، امکان ثبت اطلاعات تحقیق و نگارش، بازبینی محل، تهیه‌ی مقدمات، نیروی انسانی، تصویر برداری فیلم برداری و ... به همراه تاریخ شروع کار و پایان کار و تاریخ حدودی پخش  وجود دارد. همچنین در فرم جداگانه‌ای امکان ثبت پیش برآورد نیروی انسانی خارج از سازمان نیز وجود دارد.

در بخش برآورد برنامه امکان ثبت اطلاعات نرخ پرداخت مستقیم، نرخ پرداخت مستقیم دقیقه‌ای، هزینه دکور، هزینه عوامل تولید و فنی، مشارکت کننده، تغییر در طبقه برنامه، تغییر در تعداد و مدت کل برنامه، اصلاحی بودن برنامه و ... وجود دارد

در بخش ارزیابی، اطلاعات برآورد و اطاعات ارزیابی شده در یک نگاه قابل مشاهده خواهد بود و ورود اطلاعات ارزیابی برنامه هم‌زمان با مشاهد اطلاعات برآورد امکان پذیر است.